Welkom bij Science14, de website van Copernico Holding.

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Daarom willen wij u informeren over de manier waarop wij informatie over u verzamelen en gebruiken.

Copernico Holding SpA, de gegevenscontroller, met kantoor in Milaan, Piazza IV Novembre 7, is een onderneming die deel uitmaakt van de groep Copernico Holding, en heeft altijd speciale aandacht besteed aan het verwerken en beschermen van de persoonsgegevens van zijn klanten, gebruikers, leveranciers, medewerkers en anderen met wie het bedrijf een relatie heeft. Met het oog op de strikte naleving van het wetsbesluit van 30 juni 2003 n. 196 heeft ons bedrijf een specifieke organisatie opgezet met een gepast model voor privacy binnen de organisatie.

Dit privacybeleid is van toepassing op de manier waarop wij gebruikmaken van alle persoonsgegevens die wij verkrijgen via de functies van de Copernico-website, via e-mail, telefoon, berichten of brieven.

Copernico Holding SpA behoudt zich verder het recht voor om dit privacybeleid op elk willekeurig ogenblik te veranderen. Wij nodigen u dan ook uit om deze pagina regelmatig te lezen en te controleren op mogelijke wijzigingen. Uw gebruik van de website en van onze diensten houdt in dat u akkoord gaat met ons privacybeleid zoals van tijd tot tijd aangepast.

Copernico Holding SpA dankt u voor het verstrekken van uw persoonsgegevens en informeert u over het doel en de verwerkingsmethodes die daarbij worden toegepast. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

 

 • Gebruikers van de website
 • Klanten en leveranciers
 • Sollicitanten

 

Uw rechten en plichten met betrekking tot uw gegevens

 

Eerst en vooral herinneren wij u eraan dat u, in overeenstemming met artikel 7 van het hierna vermelde wetsbesluit 196/2003, onder andere het recht hebt om te weten welke van uw persoonsgegevens wij verwerken en om te vragen deze te integreren, te corrigeren of te wissen.

Om deze rechten uit te oefenen, neemt u contact op met de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op het volgende e-mailadres: privacy.officer@coperni.co, of op het postadres van het kantoor van onze organisatie.

De volledige lijst van alle door ons aangestelde personen die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van persoonsgegevens kan worden verkregen door contact op te nemen met de verantwoordelijke voor gegevensverwerking.

 

Artikel 7 (Recht op toegang tot persoonsgegevens en andere rechten)

 1. De betrokkene heeft het recht om bevestiging te krijgen van het eventuele bestaan van persoonsgegevens, ook wanneer ze nog niet geregistreerd zijn, en daarvan in een leesbaar formaat op de hoogte te worden gebracht.

 

 1. De betrokkene heeft het recht om informatie te krijgen over a) de oorsprong van de persoonsgegevens; b) de wijze en doeleinden van de gegevensverwerking; c) de wijze van verwerking indien dit elektronisch gebeurt; d) de persoonsgegevens van de eigenaar, leidinggevenden en vertegenwoordigers volgens artikel 5, alinea 2; e) de betrokkenen of soorten betrokkenen aan wie de persoonsgegevens mogelijk worden verstrekt of die er mogelijk kennis van krijgen in hun functie van vertegenwoordiger binnen de staat, de leidinggevenden of de verwerkers.

 

 1. De betrokkene heeft recht op: a) de aanpassing, correctie of, indien gewenst, aanvulling van gegevens; b) de annulering, anonimisering of blokkering van gegevens die in strijd met de wet werden verwerkt, inclusief die gegevens die niet bewaard hoeven te worden voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of later verwerkt; c) de verklaring dat de behandeling waarvan sprake in a) en b) ook met betrekking tot de inhoud ervan, werd doorgegeven aan de personen die kennis hebben genomen van de gegevens, behalve als dit onmogelijk blijkt of middelen behoeft die duidelijk niet in verhouding staan tot de bescherming van dit recht.

 

 1. De betrokkene van deze gegevens heeft het recht om zich, geheel of gedeeltelijk, te verzetten: a) met legitieme redenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, ook wanneer deze relevant zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld; b) tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor reclamedoeleinden of verkoopmateriaal, of voor het uitvoeren van marktonderzoek of voor commerciële communicatie.

 

BEKENDMAKING AAN INTERNETGEBRUIKERS

 

Op deze pagina beschrijven wij de wijze waarop de website wordt beheerd en waarop de persoonsgegevens van de gebruikers die deze bezoeken, worden verwerkt. De verwerking gebeurt altijd binnen het kader van de wet en met volledige naleving van alle van kracht zijnde reglementeringen.

Dit privacybeleid wordt in overeenstemming met artikel 13 van het wetsbesluit 196/03 (Italiaanse wet inzake de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met richtlijn 95-46–EG) bekendgemaakt aan hen die gebruik maken van de internetdiensten op deze website, met het oog op de bescherming van persoonsgegevens, en is online beschikbaar op www.coperni.co op de eerste pagina van de officiële Copernico-website. De bekendmaking heeft enkel betrekking op de Copernico-website en niet op andere websites die mogelijk via links door de gebruiker worden geraadpleegd. Deze zijn onafhankelijke eigenaars wat verwerking betreft en daarom verwijzen wij naar de desbetreffende websites.

De bekendmaking wordt opgelegd door Aanbeveling n. 2/2001 en werd door de Europese autoriteiten voor de bescherming van persoonsgegevens, in de groep bijeengekomen zoals vereist door artikel 29 van richtlijn n. 95/46/EG, goedgekeurd op 17 mei 2001 als de minimale vereisten voor het online verzamelen van persoonsgegevens en, meer bepaald, voor de methoden, de tijd en de aard van de informatie die de verwerkers moeten verstrekken aan de gebruikers wanneer ze een link naar webpagina’s gebruiken, ongeacht het doel van deze link.

De door u vrijwillig verstrekte gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de van kracht zijnde reglementeringen. De verwerking gebeurt meer bepaald in overeenstemming met de principes van accuraatheid, wettelijkheid en transparantie, relevantie, volledigheid met vermijding van buitensporigheid. De gegevens worden verzameld en geregistreerd voor de doeleinden, vermeld in het hierna volgende punt, en uitsluitend bewaard gedurende de periode die nodig is voor deze doeleinden.

Soorten verwerkte gegevens, verwerkingsmethoden, doelstellingen van de verwerking, al dan niet optioneel.

 

Gegevens over internetbezoeken

De informatiesystemen en de softwareprocedures die de werking van de website regelen, verwerven tijdens hun werking bepaalde persoonsgegevens, waarvan de transmissie impliciet verbonden is met het gebruik van protocollen voor internetcommunicatie.

Dergelijke informatie wordt niet verzameld met de bedoeling deze door te geven aan belangstellende partijen, alhoewel het door de heel eigen aard, en door de verwerking en koppeling van gegevens in handen van derden, mogelijk is om de gebruikers te identificeren. Deze categorie van gegevens omvat IP-adressen of domeinnamen van de computers, gebruikt door de bezoekers van de website, URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde middelen, de duur van het verzoek, de methode gebruikt voor het verzoek via de server, de omvang van de bestanden, ontvangen als antwoord, de digitale code die de status van het antwoord door de server aangeeft (geslaagd, fout enz.) alsook andere parameters in verband met het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het anoniem ophalen van statistische informatie over het gebruik van de website en om ervoor te zorgen dat deze correct werkt. De gegevens worden verwijderd, onmiddellijk nadat ze zijn geanalyseerd. Indien de website het slachtoffer zou worden van een cybermisdaad, kunnen deze gegevens mogelijk worden gebruikt met het oog op onderzoek en om de verantwoordelijke te identificeren.

 

Vrijwillig door de gebruiker verstrekte gegevens

Door het optioneel, expliciet en vrijwillig verzenden van e-mails aan de adressen, opgegeven op deze website, wordt het e-mailadres van de verzender bekend, evenals andere persoonlijke informatie die nodig is om te kunnen reageren op het verzoek van de verzender en/of om de gevraagde diensten te leveren. Bovendien verkrijgt de website ook andere persoonlijke informatie die is vervat in de correspondentie (en bijgevoegde documenten) of in de bijbehorende formulieren. De ontvangen e-mails worden voor onbepaalde duur opgeslagen op een server en beschermd door gepaste veiligheidsmaatregelen. De betrokken partijen kunnen hun rechten volgens artikel 7 van het wetsbesluit 196/2003 volledig uitoefenen. Meer bepaald kunnen zij informatie krijgen over hun persoonsgegevens in het archief en vragen deze te wissen (voor meer informatie zie “Rechten van de betrokken partijen”).

Wanneer wordt gereageerd op verzoeken en/of gevraagde diensten worden geleverd, zullen de verstrekte gegevens worden verwerkt met informatie- en netwerkprocedures. Persoonsgegevens worden altijd vrijwillig gegeven. Indien deze gegevens niet worden verstrekt, is Copernico niet in staat om te voldoen aan enig verzoek. Wij mogen de gegevens van gebruikers bekendmaken aan een of meer bevoegde betrokkene(n) die het recht op toegang tot deze informatie heeft (hebben), zoals bekrachtigd door wetsbepalingen, reglementeringen en/of EU-richtlijnen met betrekking tot de verwerking van gegevens. Bovendien kunnen persoonsgegevens van gebruikers worden doorgegeven aan derden wanneer dit strikt noodzakelijk is voor deze partijen om activiteiten uit te voeren in verband met de relatie tussen bedoelde gebruikers en ons bedrijf.

 

Cookiebeleid

Bijgewerkt op 19 mei 2015

 

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand met bepaalde informatie, uitgewisseld tussen een website en uw computer (meestal uw browser), en wordt meestal gebruikt door de websitebeheerder om informatie te registreren die nodig is om de navigatie op de website te verbeteren of om reclameberichten te sturen die in overeenstemming zijn met de voorkeuren van de gebruiker.

Wanneer iemand opnieuw een bezoek brengt aan een eerder bezochte website of een andere website, controleert de computer van de gebruiker of er een erkende cookie is om de informatie erin te kunnen lezen. Verschillende cookies bevatten uiteenlopende informatie en kunnen worden gebruikt voor heel uiteenlopende doeleinden (efficiënt navigeren door de pagina’s van een bepaalde website, profileren om doelgerichte reclameboodschappen te sturen, analyseren van het aantal bezoeken aan de website).

Tijdens het navigeren ontvangt de computer van de gebruiker cookies die worden verstuurd vanaf verschillende websites of webservers (de zogenaamde derden) met bepaalde elementen (bijv. afbeeldingen, kaarten, geluiden, specifieke links naar pagina’s van andere domeinen) aanwezig op de website die de gebruiker bezoekt.

In het algemeen worden bepaalde cookies (de zogenaamde sessiecookies) alleen toegewezen aan de computer van de gebruiker wanneer toegang wordt verkregen tot de website, en vervallen zij automatisch wanneer de browser wordt gesloten. Andere cookies (de zogenaamde permanente cookies) blijven langere tijd op de computer. Hierna volgt een beschrijving van de specifieke doeleinden van de verschillende soorten cookies die op deze website geïnstalleerd zijn.

U kunt cookies deactiveren door de onderstaande richtlijnen te volgen.

Kenmerken en doeleinden van de cookies die op deze website geïnstalleerd zijn

Als u geen cookies wenst te ontvangen, kunt u de instellingen in uw browser aanpassen zodat u gewaarschuwd wordt wanneer er cookies worden verstuurd of zodat u kunt weigeren om de cookies zelf te ontvangen. Cookies die al werden opgeslagen op uw computer kunt u ook wissen.

Als u browsercookies die al naar uw computer werden verstuurd, wilt beperken of blokkeren, kunt u dit doen via uw browserinstellingen: in de functie “instellingen” in uw browser vindt u hoe u dit moet doen.

 

Meer informatie over cookies en het beheer ervan vindt u in AboutCookies.org, waar gedetailleerde informatie wordt gegeven over hoe de instellingen van verschillende soorten browsers te wijzigen.

U loopt wel het risico op verlies van bepaalde functies op de website wanneer u cookies deactiveert.

 

Hoe gebruiken wij cookies?

Hierna volgt de informatie die nodig is om de cookies die zijn opgeslagen op uw computer, en de functie en duur ervan te vinden.

Essentiële cookies voor het gebruik van de website

Deze cookies worden specifiek gebruikt voor de correcte werking en het juiste gebruik van onze websites. Technische cookies bijvoorbeeld worden gebruikt voor het inloggen van de gebruiker. Zij zijn voornamelijk afkomstig van de servers Copernico Holding SpA, of in het geval externe diensten worden geïntegreerd, zijn ze afkomstig van derden.

 

Analytische cookies

Deze cookies worden gebruikt voor statistische analyse, voor het verbeteren van de website, om het gebruik ervan te vergemakkelijken en om de correcte werking te controleren. Deze cookies verzamelen anonieme informatie over de activiteiten van de gebruikers van de website. Zulke cookies zijn uitsluitend afkomstig van derden.

Voor bekendmakingen en om analytische cookies te deactiveren, ga naar de website:

www.youronlinechoices.com/it.

 

Hoe uw toestemming geven of intrekken

De toestemming om cookies te gebruiken, wordt aanvankelijk gegeven door de eerste banner te sluiten, door de pagina met de banner te scannen, of door te klikken op een willekeurig element ervan. Deze toestemming kan op eender welk tijdstip worden ingetrokken in overeenstemming met bovenstaande richtlijnen.

 

Opties voor het gebruik van cookies op de website via de browserinstellingen

Het ontvangen van cookies, hetzij rechtstreeks of van derden, kan worden uitgeschakeld door de instellingen van uw browser te veranderen. Merk wel op dat bepaalde websites onbruikbaar worden wanneer cookies die essentieel zijn voor de functionaliteit, worden geblokkeerd. Elke browser heeft verschillende instellingen voor het uitschakelen van cookies. Hierna geven wij u links naar richtlijnen voor de meest gangbare browsers.

 

 

Websites van derden

Websites van derden die toegankelijk worden via deze website worden niet gedekt door deze bekendmaking. Copernico Holding  SpA wijst elk verantwoordelijkheid daarvoor af. De categorieën gebruikte cookies en de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt door deze bedrijven worden geregeld in overeenstemming met de bekendmaking van deze ondernemingen.

 

Uw rechten en de verantwoordelijke voor het verwerken

Wij herinneren eraan dat u in overeenstemming met artikel 7 van het hierna vermelde Italiaanse wetsbesluit 196/2003 het recht hebt om onder andere te weten welke persoonsgegevens van u worden verwerkt en te vragen deze aan te vullen, te corrigeren of te wissen.

Om deze rechten uit te oefenen, neemt u contact op met de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op het volgende e-mailadresprivacy.officer@coperni.co, met een postadres op het kantoor van onze organisatie.

Door contact op te nemen met de verantwoordelijke voor gegevensverwerking kunt u de volledige lijst aanvragen van iedereen die door ons is aangesteld als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

Artikel 7 (Recht op toegang tot persoonsgegevens en andere rechten)

 

 1. El interesado tiene derecho a obtener la confirmación de la existencia o no de datos personales que hagan referencia a su persona, aunque aún no hayan sido registrados, y a su comunicación de forma inteligible.
 1. De persoon op wie de gegevens betrekking hebben, heeft het recht om informatie te krijgen over a) de oorsprong van de persoonsgegevens; b) de wijze en doeleinden van de gegevensverwerking; c) de wijze van verwerking indien dit elektronisch gebeurt; d) de persoonsgegevens van de eigenaar, leidinggevenden en vertegenwoordigers volgens artikel 5, alinea 2; e) de betrokkenen of soorten betrokkenen aan wie de persoonsgegevens mogelijk worden verstrekt of die er mogelijk kennis van krijgen in hun functie van vertegenwoordiger binnen de staat, de leidinggevenden of de verwerkers.
 1. De persoon waarop de gegevens betrekking hebben, heeft recht op: a) de aanpassing, correctie of indien gewenst, aanvulling van gegevens; b) de annulering, anonimisering of blokkering van gegevens die in strijd met de wet werden verwerkt, inclusief die gegevens die niet bewaard hoeven te worden voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of later verwerkt; c) de verklaring dat de behandeling waarvan sprake in a) en b) ook met betrekking tot de inhoud ervan, werd doorgegeven aan de personen die kennis hebben genomen van de gegevens, behalve als dit onmogelijk blijkt of middelen behoeft die duidelijk niet in verhouding staan tot de bescherming van dit recht.
 1. De persoon waarop de gegevens betrekking hebben, heeft het recht om zich, geheel of gedeeltelijk, te verzetten: a) met legitieme redenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, ook wanneer deze relevant zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld; b) tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor reclamedoeleinden of verkoopmateriaal, of voor het uitvoeren van marktonderzoek of voor commerciële communicatie

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens die werden verzameld op deze website door Copernico Holding SpA, zie het Privacybeleid.